Skip to main content

Our works

CUHK-Orientation

CUHK-Orientation

CUHK-HRO

CUHK-HRO

PolyU-CICIS

PolyU-CICIS

CUHK-Press

CUHK-Press

PolyU Jockey Club "Operation SoInno"

PolyU Jockey Club "Operation SoInno"

CUHK-SWK

CUHK-SWK

Hang Yick Holdings Company Limited

Hang Yick Holdings Company Limited

HKU-EOU

HKU-EOU

CUHK-CASH Training Module

CUHK-CASH Training Module

Fun to Move @ JC

Fun to Move @ JC

JIJIS

JIJIS

GGRASIA

GGRASIA